Jesteśmy gotowi Ci pomóc.


Wybierz model

Wsparcie

Jesteśmy gotowi Ci pomóc.

Warunki gwarancji

Producent zapewnia oficjalną obsługę serwisową wszystkich urządzeń NOUS, która przewiduje bezpłatną naprawę oraz usunięcie wad i usterek wyrobów.

Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia w ciągu dwóch lat od daty produkcji pod warunkiem przestrzegania zasad jego eksploatacji.

Okres gwarancji na urządzenie obejmuje 1 rok liczony od daty sprzedaży wyrobu w sieci detalicznej. Przepisy krajowe dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych mogą przewidywać inne prawa nabywcy. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na te prawa nie wpływa.

Producent udziela gwarancji na nowe wyroby na okres:

 

  • 24 (dwadzieścia cztery) miesiące – na urządzenie;
  • 6 (sześć) miesięcy – na baterię i ładowarkę;
  • 3 (trzy) miesiące – na kable i inne akcesoria.

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu towaru przez użytkownika.

W przypadku wymiany części zamiennych nie przewiduje się nowego okresu gwarancyjnego na całe urządzenie.

Uwagа! Potwierdzeniem daty zakupu urządzenia jest oryginał faktury na towar (paragonu) oraz talon gwarancyjny z numerem modelu, numerem seryjnym i datą zakupu.

Świadczenie usług gwarancyjnych

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia w autoryzowanym centrum serwisowym należy:

  1. 1) mieć przy sobie wypełniony talon gwarancyjny o określonej formie oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty za towar (fakturę lub paragon);
  2. 2) skopiować ważne dane, a jeżeli zaistnieje taka konieczność – usunąć z pamięci urządzenia i/lub pamięci USB wszystkie informacje poufne. Firma NOUS i oficjalne centra serwisowe nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, plików, aplikacji lub innego oprogramowania;
  3. 3) przed oddaniem urządzenia do centrum serwisowego w celu wykonania czynności remontowych przywrócić początkowe (fabryczne) konfiguracje poprzez anulowanie wszystkich ustawień użytkownika i odłączenie połączeń zewnętrznych oraz samodzielne usunięcie zainstalowanego oprogramowania, jeżeli było ono zainstalowane.

W ciągu trwania okresu gwarancyjnego wszystkie wadliwe części urządzenia firmy NOUS zostaną bądź naprawione, bądź wymienione (w zależności od decyzji firmy) ze wyjątkiem wypadków określonych w rozdziale „Ograniczenie odpowiedzialności”.

Оgraniczenie odpowiedzialności

Firma NOUS ma prawo odmówić gwarancyjnej obsługi towarów w przypadku zaistnienia sporów. Ponadto firma NOUS podejmuje ostateczną decyzję odnośnie tego, czy towar podlega obsłudze gwarancyjnej.

Producent nie dokonuje bezpłatnej obsługi serwisowej urządzenia i nie ponosi zobowiązań gwarancyjnych w następujących wypadkach:

a) jeżeli minął okres gwarancyjny liczony od daty sprzedaży towaru;

b) jeżeli na urządzeniu nie ma naklejki z numerem imei i numerem seryjnym lub jest ona uszkodzona, jeżeli nie ma plomby gwarancyjnej lub jest ona uszkodzona;

c) jeżeli czujnik wilgoci wskazuje zawilgocenie urządzenia;

d) jeżeli w urządzeniu zostaną stwierdzone ślady ingerencji lub naprawy dokonanej poza autoryzowanym centrum serwisowym oraz ślady ingerencji w zainstalowane fabrycznie oprogramowanie systemowe;

e) jeżeli uszkodzenia (usterki) spowodowane są ingerencją w zainstalowane fabrycznie oprogramowanie; jeżeli zostaną stwierdzone usterki spowodowane działaniem wirusów lub wykorzystaniem nieoryginalnego lub niewłaściwego oprogramowania oraz samodzielną modyfikacją wbudowanego oprogramowania;

f) jeżeli wada powstała w wyniku wypadku losowego, działania siły wyższej (pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie błyskawicy, wahania napięcia w sieci elektrycznej itp.), działań umyślnych lub nieostrożności użytkownika i osób trzecich;

g) jeżeli urządzenie posiada uszkodzenia mechaniczne (ubytki, pęknięcia, otwory) powstałe po przekazaniu urządzenia użytkownikowi; usterki związane z działaniem wilgoci, ekstremalnych temperatur, korozją, dostaniem się do środka ciał obcych, niepożądanych substancji, płynów, owadów itp.

h) jeżeli urządzenie posiada uszkodzenia spowodowane brakiem uziemienia, nieodpowiednimi parametrami zasilających sieci elektrycznych, wahaniami napięcia, nieprawidłowym podłączeniem do sieci, które doprowadziło do uszkodzenia elementów elektronicznych (opalone miejsca po wyładowaniach elektrycznych, przegrzanie, stopienie, pęknięcia itp.)

Uwаga! Obecność dwóch (2) lub mniej uszkodzonych pikseli na ekranie urządzenia zgodnie z polityką producenta nie jest zaliczana do uszkodzeń gwarancyjnych.